ธรรมกับไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน

Languageไทย
Abstract
...คนไทยต้องเป็นไท ซึ่งแปลว่า อิสระ ถือเป็นใหญ่ในตัวเอง ไทยจะเป็นไทได้ต้องชูธรรม ถ้าไทยชูธรรมไทยจะเป็นไทได้แท้จริง หากไทยไม่ชูธรรม ไทยก็อาจจะกลายเป็นทาส อย่างน้อยก็เป็นทาสทางวัฒนธรรม เป็นทาสที่รอรับความช่วยเหลือ เป็นทาสในระบบแข่งข้น เป็นทาสทางเศรษฐกิจ เป็นทาสของผู้ผลิต โดยเป็นนักบริโภค ที่ถูกเขาบันดาลต้องถูกเขากำหนด ไทยก็จะไม่เป็นอิสระแท้จริง...
from ธรรมเทศนา for สาธุชนที่มาร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี at หอประชุมพุทธมณฑล
Development
  • การพิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๔๑) จัดพิมพ์โดย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ในมงคลวารอายุครบ ๖๐ ปี พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๒ มกราคม ๒๕๔๒
First publishing:December 2541
Latest publishing onPublishing no. 9
ISBN974-7891-79-4, 974-268-6579
Dewey no.BQ4570.S6
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.