ธรรมกับไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน

...คนไทยต้องเป็นไท ซึ่งแปลว่า อิสระ ถือเป็นใหญ่ในตัวเอง ไทยจะเป็นไทได้ต้องชูธรรม ถ้าไทยชูธรรมไทยจะเป็นไทได้แท้จริง หากไทยไม่ชูธรรม ไทยก็อาจจะกลายเป็นทาส อย่างน้อยก็เป็นทาสทางวัฒนธรรม เป็นทาสที่รอรับความช่วยเหลือ เป็นทาสในระบบแข่งข้น เป็นทาสทางเศรษฐกิจ เป็นทาสของผู้ผลิต โดยเป็นนักบริโภค ที่ถูกเขาบันดาลต้องถูกเขากำหนด ไทยก็จะไม่เป็นอิสระแท้จริง...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ สาธุชนที่มาร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ หอประชุมพุทธมณฑล เมื่อ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๙
ข้อมูลพัฒนาการ
  • การพิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๔๑) จัดพิมพ์โดย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ในมงคลวารอายุครบ ๖๐ ปี พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๒ มกราคม ๒๕๔๒
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๔๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๙
ISBN974-7891-79-4, 974-268-6579
เลขหมู่BQ4570.S6
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง