การพัฒนาจริยธรรม

 

... ในยุคก่อนนั้น เรากำลังมุ่งไปในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า ให้พ้นจากสภาพด้อยพัฒนา หรือ แม้ภายหลังเราจะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา เราก็จะทำให้กลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เรามุ่งดำเนินงานต่างๆ ที่เรียกว่าการพัฒนา อย่างไรก็ตาม กระบวนการพัฒนาในสมัยก่อนนั้น ได้มุ่งไปในทางวัตถุมาก...
  
...เมื่อเราดำเนินงานกันมาระยะหนึ่ง ซึ่่งเป็นกาลเวลาที่ผ่านไปมากพอสมควรแล้ว ประเทศชาติสังคมก็ควรจะพัฒนาไปได้ไกลพอสมควร การที่พัฒนานั้นก็หมายความว่าปัญหาต่างๆ ก็ควรจะลดลง แต่ตามสภาพที่มองเห็น เรารู้สึกว่าไม่ค่อยจะสมหวัง เพราะปรากฎว่า ประเทศของเรายังมีปัญหามากมาย สังคมนี้ยังไม่พ้นจากข้อบกพร่องที่ประสบอยู่ตั้งแต่เดิม แล้วก็ยังมีปัญหาใหม่ๆ เข้ามามากมายอีกเหลือเกิน ทำให้ต้องมาคิดทบทวนกันว่า นี่มันอะไรกัน ...

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมเทศนา for รองอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน และผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ at จังหวัดนครปฐม on/in 21 September 2530
Development
  • การพิมพ์ครั้งแรก (๒๕๓๑) ในหนังสือ "เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย"  จัดพิมพ์โดย กองทุนศาสตราจารย์ ดร. อุบล เรียงสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในชื่อเดิมว่า "จะพัฒนาบุคคลให้มีคุณธรรมและจริยธรรมได้อย่างไร"
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (พฤษภาคม ๒๕๓๔) มีการแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำสำนวน ตลอดจนข้อความที่ไม่รัดกุมหรือไม่ชัดเจน ให้เรียบร้อยกลมกลืนและกระจ่างแจ้งมากขึ้น ในชื่อใหม่ว่า "การพัฒนาจริยธรรม"
First publishingMay 2531
Latest publishing onPublishing no. 6 September 2552
ISBNNo related data
Dewey no.BJ1185.T5

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.