เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย

Languageไทย
Abstract
...ความจริง ความดีงาม และความสุข เป็นองค์ประกอบร่วมในการบูรณาการ ที่จะทำให้เกิดการศึกษาที่สมบูรณ์ ที่จะพัฒนาคนทั้งคนขึ้นมา...
...ในการพัฒนาระดับสูงสุด ปัญญา คุณธรรม และความสุข หรือความมีอิสรภาพไร้ทุกข์นี้ เป็นองค์ประกอบร่วมของสภาวะอันหนึ่งอันเดียวกันที่บูรณาการเข้าด้วยกัน เป็นหลักการที่เราจะต้องทำให้ได้ในการศึกษา...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป at คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Development
  • "เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย" เป็นการนำเอาปาฐกถาพิเศษเรื่อง "การศึกษา : พัฒนาการหรือบูรณาการ" ซึ่งแสดงในวโรกาสครอบ ๑๘ ปี ของการก่อตั้งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ พร้อมทั้งนำการบรรยาย และอภิปรายอีก ๒ เรื่อง คือ "จะพัฒนาบุคคลให้มีคุณธรรมและจริยธรรมได้อย่างไร" และ "การศึกษาไทย : แก้ปัญหาหรือสร้างปัญหาให้สังคม" รวมอยู่ในเล่มอีกด้วย
First publishing:May 2531
Latest publishing onPublishing no. 3
ISBN974-552-774-2
Dewey no.BQ4570.E3
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.