เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย

...ความจริง ความดีงาม และความสุข เป็นองค์ประกอบร่วมในการบูรณาการ ที่จะทำให้เกิดการศึกษาที่สมบูรณ์ ที่จะพัฒนาคนทั้งคนขึ้นมา...
...ในการพัฒนาระดับสูงสุด ปัญญา คุณธรรม และความสุข หรือความมีอิสรภาพไร้ทุกข์นี้ เป็นองค์ประกอบร่วมของสภาวะอันหนึ่งอันเดียวกันที่บูรณาการเข้าด้วยกัน เป็นหลักการที่เราจะต้องทำให้ได้ในการศึกษา...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๐
รวมเล่มมาจาก การพัฒนาจริยธรรม
การศึกษา: พัฒนาการหรือบูรณาการ
การศึกษาไทย แก้ปัญหาหรือสร้างปัญหาให้สังคม
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย" เป็นการนำเอาปาฐกถาพิเศษเรื่อง "การศึกษา : พัฒนาการหรือบูรณาการ" ซึ่งแสดงในวโรกาสครอบ ๑๘ ปี ของการก่อตั้งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ พร้อมทั้งนำการบรรยาย และอภิปรายอีก ๒ เรื่อง คือ "จะพัฒนาบุคคลให้มีคุณธรรมและจริยธรรมได้อย่างไร" และ "การศึกษาไทย : แก้ปัญหาหรือสร้างปัญหาให้สังคม" รวมอยู่ในเล่มอีกด้วย
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๓๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓ กันยายน ๒๕๓๖
ISBN974-552-774-2
เลขหมู่BQ4570.E3

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 3 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง