การศึกษาไทย แก้ปัญหาหรือสร้างปัญหาให้สังคม

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ณ สำนักงาน ก.พ. เมื่อ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๑
อยู่ในหนังสือชื่อวารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, พ.ศ. 2558
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง