การศึกษา: พัฒนาการหรือบูรณาการ

...คนนี้มีลักษณะต่างออกไปจากรถยนต์ คนไม่เหมือนรถยนต์ รถยนต์นั้นเป็นองค์รวมก็จริง แต่เป็นองค์รวมที่นิ่งเป็นองค์รวมแบบตาย ไม่มีชีวิตชีวาที่แท้จริง อาจจะใช้เคลื่อนไหวไปอะไรต่างๆ แต่มันก็ไม่ได้มีพัฒนาการอะไรของมันขึ้นมา มันก็อยู่อย่างนั้น อยู่ในสภาพอย่างนั้น แต่คนเราไม่เป็นอย่างนั้น คนเราเป็นองค์รวมที่มีการเคลื่อนไหว มีการเจริญเติบโต มีการเปลี่ยนแปลงไป องค์รวมที่เรียกว่าคนนั้นก็เกิดจากองค์รวมคือกายกับใจ ซึ่งแต่ละอย่างก็ซอยออกไปได้มากมาย เฉพาะด้านกายก็มาจากอวัยวะคือส่วนประกอบย่อยๆ ทั้งหลายมากมาย ซึ่งแต่ละส่วนนั้นก็มีพัฒนาการของมัน มีความเจริญเติบโตขึ้นมาได้ ไม่เหมือนกับชิ้นส่วนของรถยนต์ที่นิ่งเป็นชิ้นส่วนที่ตาย แต่ชิ้นส่วนอวัยวะของมนุษย์นี้มีความเจริญเติบโตขึ้นมา...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ศาสตราจารย์ ดร. อุบล เรียงสุวรรณ ผู้ก่อตั้งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณบดี คณาจารย์ และผู้เข้าร่วมประชุม ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๐
ข้อมูลพัฒนาการ
  • การพิมพ์ครั้งแรก (๒๕๓๑) รวมกับเรื่องอื่นๆ ในหนังสือ "เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย"  จัดพิมพ์โดย กองทุนศาสตราจารย์ ดร. อุบล เรียงสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร. อุบล เรียงสุวรรณ ที่แสดงในวันคล้ายวันก่อตั้งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ ๑๘ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๐
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (ธันวาคม ๒๕๔๐) แยกเป็นเล่มเดี่ยว จัดพิมพ์โดย มูลนิธิพุทธธรรม
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓
ISBN974-7890-15-8
เลขหมู่BQ4570.E3

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง