การศึกษา: พัฒนาการหรือบูรณาการ

...คนนี้มีลักษณะต่างออกไปจากรถยนต์ คนไม่เหมือนรถยนต์ รถยนต์นั้นเป็นองค์รวมก็จริง แต่เป็นองค์รวมที่นิ่งเป็นองค์รวมแบบตาย ไม่มีชีวิตชีวาที่แท้จริง อาจจะใช้เคลื่อนไหวไปอะไรต่างๆ แต่มันก็ไม่ได้มีพัฒนาการอะไรของมันขึ้นมา มันก็อยู่อย่างนั้น อยู่ในสภาพอย่างนั้น แต่คนเราไม่เป็นอย่างนั้น คนเราเป็นองค์รวมที่มีการเคลื่อนไหว มีการเจริญเติบโต มีการเปลี่ยนแปลงไป องค์รวมที่เรียกว่าคนนั้นก็เกิดจากองค์รวมคือกายกับใจ ซึ่งแต่ละอย่างก็ซอยออกไปได้มากมาย เฉพาะด้านกายก็มาจากอวัยวะคือส่วนประกอบย่อยๆ ทั้งหลายมากมาย ซึ่งแต่ละส่วนนั้นก็มีพัฒนาการของมัน มีความเจริญเติบโตขึ้นมาได้ ไม่เหมือนกับชิ้นส่วนของรถยนต์ที่นิ่งเป็นชิ้นส่วนที่ตาย แต่ชิ้นส่วนอวัยวะของมนุษย์นี้มีความเจริญเติบโตขึ้นมา...

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา for ศาสตราจารย์ ดร. อุบล เรียงสุวรรณ ผู้ก่อตั้งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณบดี คณาจารย์ และผู้เข้าร่วมประชุม at คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ on/in 27 November 2530
Development
  • การพิมพ์ครั้งแรก (๒๕๓๑) รวมกับเรื่องอื่นๆ ในหนังสือ "เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย"  จัดพิมพ์โดย กองทุนศาสตราจารย์ ดร. อุบล เรียงสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร. อุบล เรียงสุวรรณ ที่แสดงในวันคล้ายวันก่อตั้งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ ๑๘ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๐
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (ธันวาคม ๒๕๔๐) แยกเป็นเล่มเดี่ยว จัดพิมพ์โดย มูลนิธิพุทธธรรม
First publishing 2531
Latest publishing onPublishing no. 3 February 2543
ISBN974-7890-15-8
Dewey no.BQ4570.E3

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.