การพัฒนาจริยธรรม

 

... ในยุคก่อนนั้น เรากำลังมุ่งไปในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า ให้พ้นจากสภาพด้อยพัฒนา หรือ แม้ภายหลังเราจะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา เราก็จะทำให้กลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เรามุ่งดำเนินงานต่างๆ ที่เรียกว่าการพัฒนา อย่างไรก็ตาม กระบวนการพัฒนาในสมัยก่อนนั้น ได้มุ่งไปในทางวัตถุมาก...
  
...เมื่อเราดำเนินงานกันมาระยะหนึ่ง ซึ่่งเป็นกาลเวลาที่ผ่านไปมากพอสมควรแล้ว ประเทศชาติสังคมก็ควรจะพัฒนาไปได้ไกลพอสมควร การที่พัฒนานั้นก็หมายความว่าปัญหาต่างๆ ก็ควรจะลดลง แต่ตามสภาพที่มองเห็น เรารู้สึกว่าไม่ค่อยจะสมหวัง เพราะปรากฎว่า ประเทศของเรายังมีปัญหามากมาย สังคมนี้ยังไม่พ้นจากข้อบกพร่องที่ประสบอยู่ตั้งแต่เดิม แล้วก็ยังมีปัญหาใหม่ๆ เข้ามามากมายอีกเหลือเกิน ทำให้ต้องมาคิดทบทวนกันว่า นี่มันอะไรกัน ...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ รองอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน และผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ณ จังหวัดนครปฐม เมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๕๓๐
ข้อมูลพัฒนาการ
  • การพิมพ์ครั้งแรก (๒๕๓๑) ในหนังสือ "เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย"  จัดพิมพ์โดย กองทุนศาสตราจารย์ ดร. อุบล เรียงสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในชื่อเดิมว่า "จะพัฒนาบุคคลให้มีคุณธรรมและจริยธรรมได้อย่างไร"
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (พฤษภาคม ๒๕๓๔) มีการแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำสำนวน ตลอดจนข้อความที่ไม่รัดกุมหรือไม่ชัดเจน ให้เรียบร้อยกลมกลืนและกระจ่างแจ้งมากขึ้น ในชื่อใหม่ว่า "การพัฒนาจริยธรรม"
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๓๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๒
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BJ1185.T5

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง