ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง

...ปฏิปทาหรือปฏิบัตินี้ แปลว่าการเดินทางและทางที่เดิน เพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมก็คือเอาธรรมมาใช้ในการเดินทางชีวิต หรือเอามาช่วยให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง หรือเอามาช่วยในการเดินทางชีวิต เพื่อให้การดำเนินชีวิตนั้นเป็นไปด้วยดี  หมายความว่า ถ้าเราไม่เอาธรรมมาใช้ การเดินทางชีวิตของเราก็ อาจจะผิด อาจจะเขว อาจจะพลาด อาจจะหลงอาจจะไปในทางที่เกิดความพินาศ แทนที่จะเป็นทางแห่งความสุขความเจริญ เราก็เลยเอาธรรมมาช่วย เอาธรรมมาปฏิบัติ ก็คือเอาธรรมมาใช้ช่วยให้การเดินทางชีวิตนี้ถูกต้องเกิดประโยชน์ขึ้น  พูดง่ายๆ จึงว่า การปฏิบัติธรรมคือการเอาธรรมมาใช้นั่นเอง ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของเรา...

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมเทศนา for นิสิตปริญญาโท ภาควิชาสารัตถศึกษา แห่งบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย at คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย on/in 9 February 2532
Concatenated from คำถามสำหรับชาวพุทธ (สำรวจตัวเองก่อนปฏิบัติธรรม)
Development
  • เดิมชื่อว่า "หลักพุทธธรรมเพื่อการปฏิบัติธรรม" (ก่อนพิมพ์เป็นเล่ม)
  • การพิมพ์ครั้งแรก (พฤษภาคม ๒๕๓๒) พิมพ์ที่ อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ จำกัด ในวาระ ๑๐๐ ปี พระเมธีธรรมสาร และมงคลวาร อายุ ๗ รอบ นายสำราญ อารยางกูร ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๒(พิมพ์รวมกับเรื่อง "พัฒนาปัญา (เล่าเรื่องให้ดยมฟังชุดที่ ๒)")
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๑๔ (มกราคม ๒๕๓๕) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติมเนื้อความที่ช่วยเสริมความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักธรรมหลายแห่ง จัดรูปเล่มใหม่ แบ่งเนื้อหาเป็น ๓ ตอน จัดแบ่งวรรคตอน เปลี่ยนแบบตัวอักษร และตั้งชื่อหัวข้อย่อยเพิ่มขึ้น  (พิมพ์เฉพาะเรื่อง "ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง")
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒๖ (ธันวาคม ๒๕๓๖) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ (พิมพ์เฉพาะเรื่อง "ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง")
  • ในการพิมพ์ครั้งที่ ๓๐ (มิถุนายน ๒๕๓๘) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม ด้วยการนำธรรมกถาที่แสดงในงานเสริมธรรม-เสริมปัญญา ณ วัดสวนแก้ว เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ มาลงเป็นส่วนหน้า ปรับปรุงถ้อยคำสำนวน และวรรคตอน แล้วตั้งชื่อว่า "คำถามสำหรับชาวพุทธ (สำรวจตัวก่อนปฏิบัติธรรม)" พิมพ์ที่ บริษัท สหธรรมิก จำกัด เพื่อเป็นอนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ นายถมยา บุณยเกตุ ในวันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๘ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร
  • การพิมพ์ครั้งหลังๆ มีทั้งฉบับพิมพ์เฉพาะเรื่อง และฉบับพิมพ์รวมกับเรื่อง "คำถามสำหรับชาวพุทธ (สำรวจตัวก่อนปฏิบัติธรรม)" แต่โดยส่วนมากเป็นฉบับพิมพ์รวมกับเรื่อง "คำถามสำหรับชาวพุทธ (สำรวจตัวก่อนปฏิบัติธรรม)"
First publishingMay 2532
Latest publishing onPublishing no. 144 September 2566
ISBN974-8357-94-5, 974-7890-25-9
Dewey no.BQ4190

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.