ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง

...ปฏิปทาหรือปฏิบัตินี้ แปลว่าการเดินทางและทางที่เดิน เพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมก็คือเอาธรรมมาใช้ในการเดินทางชีวิต หรือเอามาช่วยให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง หรือเอามาช่วยในการเดินทางชีวิต เพื่อให้การดำเนินชีวิตนั้นเป็นไปด้วยดี  หมายความว่า ถ้าเราไม่เอาธรรมมาใช้ การเดินทางชีวิตของเราก็ อาจจะผิด อาจจะเขว อาจจะพลาด อาจจะหลงอาจจะไปในทางที่เกิดความพินาศ แทนที่จะเป็นทางแห่งความสุขความเจริญ เราก็เลยเอาธรรมมาช่วย เอาธรรมมาปฏิบัติ ก็คือเอาธรรมมาใช้ช่วยให้การเดินทางชีวิตนี้ถูกต้องเกิดประโยชน์ขึ้น  พูดง่ายๆ จึงว่า การปฏิบัติธรรมคือการเอาธรรมมาใช้นั่นเอง ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของเรา...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ นิสิตปริญญาโท ภาควิชาสารัตถศึกษา แห่งบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒
เรียบเรียงบางส่วนจาก คำถามสำหรับชาวพุทธ (สำรวจตัวเองก่อนปฏิบัติธรรม)
ข้อมูลพัฒนาการ
  • เดิมชื่อว่า "หลักพุทธธรรมเพื่อการปฏิบัติธรรม" (ก่อนพิมพ์เป็นเล่ม)
  • การพิมพ์ครั้งแรก (พฤษภาคม ๒๕๓๒) พิมพ์ที่ อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ จำกัด ในวาระ ๑๐๐ ปี พระเมธีธรรมสาร และมงคลวาร อายุ ๗ รอบ นายสำราญ อารยางกูร ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๒(พิมพ์รวมกับเรื่อง "พัฒนาปัญา (เล่าเรื่องให้ดยมฟังชุดที่ ๒)")
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๑๔ (มกราคม ๒๕๓๕) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติมเนื้อความที่ช่วยเสริมความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักธรรมหลายแห่ง จัดรูปเล่มใหม่ แบ่งเนื้อหาเป็น ๓ ตอน จัดแบ่งวรรคตอน เปลี่ยนแบบตัวอักษร และตั้งชื่อหัวข้อย่อยเพิ่มขึ้น  (พิมพ์เฉพาะเรื่อง "ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง")
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒๖ (ธันวาคม ๒๕๓๖) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ (พิมพ์เฉพาะเรื่อง "ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง")
  • ในการพิมพ์ครั้งที่ ๓๐ (มิถุนายน ๒๕๓๘) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม ด้วยการนำธรรมกถาที่แสดงในงานเสริมธรรม-เสริมปัญญา ณ วัดสวนแก้ว เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ มาลงเป็นส่วนหน้า ปรับปรุงถ้อยคำสำนวน และวรรคตอน แล้วตั้งชื่อว่า "คำถามสำหรับชาวพุทธ (สำรวจตัวก่อนปฏิบัติธรรม)" พิมพ์ที่ บริษัท สหธรรมิก จำกัด เพื่อเป็นอนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ นายถมยา บุณยเกตุ ในวันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๘ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร
  • การพิมพ์ครั้งหลังๆ มีทั้งฉบับพิมพ์เฉพาะเรื่อง และฉบับพิมพ์รวมกับเรื่อง "คำถามสำหรับชาวพุทธ (สำรวจตัวก่อนปฏิบัติธรรม)" แต่โดยส่วนมากเป็นฉบับพิมพ์รวมกับเรื่อง "คำถามสำหรับชาวพุทธ (สำรวจตัวก่อนปฏิบัติธรรม)"
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๓๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๔๔ กันยายน ๒๕๖๖
ISBN974-8357-94-5, 974-7890-25-9
เลขหมู่BQ4190

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง