คำถามสำหรับชาวพุทธ (สำรวจตัวเองก่อนปฏิบัติธรรม)

...เวลานี้จะต้องให้คนสนใจ เรื่องหลักพระพุทธศาสนาให้มากแล้วก็อยู่กับหลักให้ได้อย่างที่พูดบ่อย ๆ ว่า อย่าเอาพระศาสนาไปแขวนไว้กับบุคคล บุคคลอันเป็นอะไรไปพระศาสนาของเราก็ร่วงหล่นไปด้วย...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ญาติโยมสาธุชน ที่มาร่วมงาน "เสริมธรรม-เสริมปัญญา" ณ วัดสวนแก้ว เมื่อ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (พิมพ์รวมใน "ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง") - ตุลาคม ๒๕๓๘
  • พิมพ์ครั้งแรก (แยกพิมพ์เฉพาะเรื่อง) - ตุลาคม ๒๕๔๐
พิมพ์ครั้งแรกตุลาคม ๒๕๔๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ISBN974-8239-86-1
เลขหมู่BQ4190
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง