ประโยชน์สูงสุดของชีวิตนี้

Languageไทย
Abstract
...เมื่อชีวิตก็ไม่เป็นปัญหา และความสุขก็มีเป็นเนื้อในของจิตใจอยู่แล้ว ตัวเขาเองจะเสวยความสุขใดๆ ก็ย่อมเสวยได้อย่างเต็มอิ่มเต็มใจ ไม่มีเงื่อนปมภายในที่จะระคายขัดขวาง หรือทำให้ขุ่นมัวเศร้าหมอง เขาจะทำอะไรๆ แก่ใครๆ หรือในกรณีใดๆ ก็ไม่มีเหตุที่จะทำเพื่อแสวงหาสิ่งบำเรอความสุขให้แก่ตนเอง และสิ่งที่เขามีอยู่แล้ว ก็คือความสุขซึ่งพร้อมที่จะเผื่อแผ่ขยายออกไปให้แก่ผู้อื่น ดังนั้นพฤติกรรมต่างๆ ของเขา จึงเป็นไปแต่ในทางที่จะเสริมสร้างประโยชน์สุขให้แก่คนอื่นและแก่สังคม และการทำความดีงามเสริมสร้างประโยชน์สุขของเขานั้น ก็เป็นไปได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มที่ ไม่มีเงื่อนงำแอบแฝง...
เรียบเรียงบางส่วนจาก - พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ
Change toประโยชน์สูงสุดของชีวิตนี้: ปัญญา วิสุทธิ กรุณา มาบรรจบ ที่นี่
Development
  • หนัสือ "ประโยชน์สูงสุดของชีวิตนี้" ปรับปรุงจากบทที่ ๖-๗ ในหนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๓ : ๒๕๓๐
  • พิมพ์เฉพาะบทครั้งที่ ๑ - ตุลาคม ๒๕๓๐ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ (๖๐ ปี)
First publishing:October 2530
Latest publishing onPublishing no. 4
ISBN974-453-479-9
Dewey no.BQ4263
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.