ประโยชน์สูงสุดของชีวิตนี้: ปัญญา วิสุทธิ กรุณา มาบรรจบ ที่นี่

Languageไทย
Abstract
“เหมือนดังว่า บุคคลขึ้นสู่เรือที่มั่นคง มีพายมีถ่อพร้อมมูล เขามีความรู้คิด เป็นผู้ฉลาด รู้วิธีจัดดำเนินการในเรือนั้น พึงช่วยผู้อื่นแม้จำนวนมากในเรือนั้นให้ข้ามนํ้าไปได้ แม้ฉันใด บุคคลใด เป็นเวทคู (เจนจบวิชชา) เป็นภาวิตัตต์ เป็นพหูสูต มั่นคงอย่างที่โลกธรรมจะให้หวั่นไหวไม่ได้ บุคคลผู้นั้น มีปัญญารู้ชัด ก็พึงช่วยผู้อื่นที่มีพื้นอุปนิสัยตั้งใจสดับ ให้พินิจธรรมสำเร็จได้ ฉันนั้น”
from การประพันธ์
เรียบเรียงบางส่วนจาก - พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย
Development

หนังสือชื่อ "ประโยชน์สูงสุดของชีวิตนี้" คือหนัสือที่ตัดมาจาก "พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ" ส่วนหนังสือชื่อ "ประโยชน์สูงสุดของชีวิตนี้: ปัญญา วิสุทธิ กรุณา มาบรรจบ ที่นี่" คือหนังสือที่ตัดมาจาก "พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย"  นับสถิติการพิมพ์แยกกัน ในปัจจุบันให้พิมพ์เล่มที่ 586 นี้ แทนเล่ม เดิม (252)

First publishing:April 2555
Latest publishing onPublishing no. 6 May 2561
ISBN978-616-7585-10-9
Dewey no.BQ4263
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.