ประโยชน์สูงสุดของชีวิตนี้: ปัญญา วิสุทธิ กรุณา มาบรรจบ ที่นี่

“เหมือนดังว่า บุคคลขึ้นสู่เรือที่มั่นคง มีพายมีถ่อพร้อมมูล เขามีความรู้คิด เป็นผู้ฉลาด รู้วิธีจัดดำเนินการในเรือนั้น พึงช่วยผู้อื่นแม้จำนวนมากในเรือนั้นให้ข้ามนํ้าไปได้ แม้ฉันใด บุคคลใด เป็นเวทคู (เจนจบวิชชา) เป็นภาวิตัตต์ เป็นพหูสูต มั่นคงอย่างที่โลกธรรมจะให้หวั่นไหวไม่ได้ บุคคลผู้นั้น มีปัญญารู้ชัด ก็พึงช่วยผู้อื่นที่มีพื้นอุปนิสัยตั้งใจสดับ ให้พินิจธรรมสำเร็จได้ ฉันนั้น”

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์
เรียบเรียงบางส่วนจาก พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย
ข้อมูลพัฒนาการ

หนังสือชื่อ "ประโยชน์สูงสุดของชีวิตนี้" คือหนัสือที่ตัดมาจาก "พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ" ส่วนหนังสือชื่อ "ประโยชน์สูงสุดของชีวิตนี้: ปัญญา วิสุทธิ กรุณา มาบรรจบ ที่นี่" คือหนังสือที่ตัดมาจาก "พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย"  นับสถิติการพิมพ์แยกกัน ในปัจจุบันให้พิมพ์เล่มที่ 586 นี้ แทนเล่ม เดิม (252)

พิมพ์ครั้งแรกเมษายน ๒๕๕๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ISBN978-616-7585-10-9
เลขหมู่BQ4263

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง