ปุจฉา-วิสัชนา: เทคโนโลยีการแพทย์กับจริยธรรมพุทธ

Languageไทย
Abstract
...สำหรับเรื่องของชีวิต เจตนาที่ดีที่สุดก็คือ เจตนาที่ประกอบด้วยเมตตากรุณา ในทางปฏิบัติเราต้องตัดสินใจว่าจะเอาแค่ไหน แต่เราจะต้องไม่ทำลายความจริง เพราะถ้าเราไปหันเหความจริง ตามความต้องการของเราว่าไม่ผิด จริยธรรมก็จะไม่มีหลักการที่แน่นอน ต่อไปก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างโน้นอย่างนี้ได้...
เรียบเรียงบางส่วนจาก - การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์
First publishing:June 2542
Latest publishing onPublishing no. 4 March 2554
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4570.M4
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.