การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์

..."การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์" เป็นหนังสือที่รวบรวมธรรมกถา  หลากหลายแง่มุมในเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์  ที่ผู้เขียนเคยแสดงไว้ในโอกาสต่างๆ รวม ๑๖ เรื่อง  ความยาวกว่า ๖๐๐ หน้า  ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ การช่วยเหลือผู้ป่วย รวมไปถึงแง่มุมในด้านสังคม  นำมารวมไว้เป็นเล่มเดียว  มุ่งเชื่อมโยงการแพทย์เข้าหาธรรมะในพระพุทธศาสนา  แก้ปัญหาของบุคลากรและสังคม  อธิบายให้เหมาะสมกับยุคสมัย...

LanguageThai
Edited from กรรมกับโรคพันธุกรรม ในทัศนะพระพุทธศาสนา
การแพทย์แนวพุทธ
ช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี
ดุลยภาพ: สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์
ทำแท้ง และสารพันปัญหา - ชีวิต กับการตัดสินใจทางการแพทย์
เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่กับจริยธรรมในแง่พุทธศาสนา
ธรรมกถาสำหรับญาติผู้ป่วย
ธรรมะชนะเอดส์
ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี: การศึกษาแพทยศาสตร์ในสังคมไทย
พระพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ
โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ
ยุคโลกาภิวัตน์: บทบาทของแพทย์กับความหวังจากคนไข้
รักษาใจยามป่วยไข้
รักษาใจยามรักษาคนไข้
สนทนาธรรม: ชีวิต จริยธรรม กับการวิจัยทางการแพทย์
อายุรแพทย์กับปัญหาจริยธรรม

 

 

Development
  • "การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์" เดิมชื่อ "การแพทย์ไทย : ทางเลือกใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์"  ในการพิมพ์ครั้งใหม่ (ครั้งแรก - มกราคม ๒๕๔๒) ได้นำข้อเขียนและคำบรรยายเรื่องอื่นๆ ของพระพรหมคุณาภรรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ที่เกี่ยวกับการแพทย์เพิ่มรวมเข้าด้วยอีก ๔ เรื่อง คือ "ทำแท้ง : ตัดสินอย่างไร ชีวิตเริ่มต้นเมื่อไหร่ การทำแท้งในทัศนะพระพุทธศาสนา"  "ดุลยภาพ : สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์" "ช่วยให้ตายเร็วหรือช่วยให้ตายดี" และ "ถาม-ตอบ เทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่กับจริยธรรมในแง่พุทธศาสนา"
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ปรุบปรุงเพิ่มเติม
  • มีการเพิ่มเติมเนื้อความ เมื่อ ธันวาคม ๒๕๕๓
First publishingJanuary 2542
Latest publishing onPublishing no. 21 March 2565
ISBN974-8059-24-3, 974-8059-25-1
Dewey no.BQ4570.M4

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 16 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.