ยุคโลกาภิวัตน์: บทบาทของแพทย์กับความหวังจากคนไข้

Languageไทย
Abstract
...ถ้าเราปรับชีวิตให้ถูกต้อง แม้แต่เพียงตัวงานแท้ๆ ยังไม่ต้องพูดถึงผลประโยชน์ตอบแทน เราก็จะได้รับประโยชน์แม้แต่กับตัวเอง คือทั้งสังคมก็ได้ และชีวิตของตัวเองก็ได้ด้วย เมื่อทำได้อย่างนี้ ความหวังจากคนไข้ ความพอใจ ความไว้ใจ ความศรัทธาก็อยู่ด้วยในตัว และตัวแพทย์เองก็มั่นใจในคุณค่าแห่งชีวิตของตน ไม่เกิดความมัวหมองขุ่นข้องใจ ที่เกิดจากความบกพร่องในการทำงาน ที่ไม่ตรง ไม่จริงใจ ไม่ซื่อสัตย์ต่อการงานของตัวเอง...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ผู้เข้าร่วมประชุม at โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ
Development
  • "ยุคโลกาภิวัตน์ : บทบาทของแพทย์กับความหวังจากคนไข้"  เป็นปาฐกถาพิเศษเรื่อง "การแพทย์ วัฒนธรรม และจริยธรรม" ในโอกาสแห่งการประชุมทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในอโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖ รอบนักษัตร จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๘
First publishing:April 2539
Latest publishing onPublishing no. 4
ISBN974-89645-6-6
Dewey no.BQ4570.M4
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.