ยุคโลกาภิวัตน์: บทบาทของแพทย์กับความหวังจากคนไข้

...ถ้าเราปรับชีวิตให้ถูกต้อง แม้แต่เพียงตัวงานแท้ๆ ยังไม่ต้องพูดถึงผลประโยชน์ตอบแทน เราก็จะได้รับประโยชน์แม้แต่กับตัวเอง คือทั้งสังคมก็ได้ และชีวิตของตัวเองก็ได้ด้วย เมื่อทำได้อย่างนี้ ความหวังจากคนไข้ ความพอใจ ความไว้ใจ ความศรัทธาก็อยู่ด้วยในตัว และตัวแพทย์เองก็มั่นใจในคุณค่าแห่งชีวิตของตน ไม่เกิดความมัวหมองขุ่นข้องใจ ที่เกิดจากความบกพร่องในการทำงาน ที่ไม่ตรง ไม่จริงใจ ไม่ซื่อสัตย์ต่อการงานของตัวเอง...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖ รอบนักษัตร เรื่อง การแพทย์ วัฒนธรรม และจริยธรรม จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล กับมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ เมื่อ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๘
เปลี่ยนไปสู่ การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "ยุคโลกาภิวัตน์ : บทบาทของแพทย์กับความหวังจากคนไข้"  เป็นปาฐกถาพิเศษเรื่อง "การแพทย์ วัฒนธรรม และจริยธรรม" ในโอกาสแห่งการประชุมทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในอโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖ รอบนักษัตร จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๘
พิมพ์ครั้งแรกเมษายน ๒๕๓๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๐
ISBN974-89645-6-6
เลขหมู่BQ4570.M4

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง