การแพทย์แนวพุทธ

Languageไทย
Abstract
...พระพุทธศาสนานั้น มองความไม่สบายว่าเป็นโรคของชีวิตทั้งหมด ไม่ได้มองเพียงด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ การที่มองและแยกแยะออกไปก็เพื่อสะดวกในการปฏิบัติ แต่ตอนแรกให้มองโรคของชีวิตทั้งหมด มองชีวิตว่ามี "โรค" ที่จะต้องเยียวยา แต่ว่า "โรค" นั้นเยียวยาได้ อันนี้เป็นคำสรุปที่ทำให้สบายใจ ชีวิตนี้มีโรคแต่ละโรคนั้นแก้ไขได้ และจุดหมายของพระพุทธศาสนา ก็คือการแก้ไขความไม่สบายหรือโรคของชีวิตนั้น...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง "พฤติกรรมสุขภาพ" ครั้งที่ ๑ at สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
เปลี่ยนชื่อจาก - การแพทย์ไทย: ทางเลือกในยุคโลกาภิวัตน์
Development
  • นำไปพิมพ์รวมเล่มกับเรื่องอื่นๆ ในหนังสือ "การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์" และ "การแพทย์ไทย : ทางเลือกในยุคโลกาภิวัตน์" ด้วย
First publishing:February 2541
Latest publishing onPublishing no. 11 December 2557
ISBN974-7891-68-9
Dewey no.BQ4570.M4
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.