การแพทย์แนวพุทธ

...พระพุทธศาสนานั้น มองความไม่สบายว่าเป็นโรคของชีวิตทั้งหมด ไม่ได้มองเพียงด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ การที่มองและแยกแยะออกไปก็เพื่อสะดวกในการปฏิบัติ แต่ตอนแรกให้มองโรคของชีวิตทั้งหมด มองชีวิตว่ามี "โรค" ที่จะต้องเยียวยา แต่ว่า "โรค" นั้นเยียวยาได้ อันนี้เป็นคำสรุปที่ทำให้สบายใจ ชีวิตนี้มีโรคแต่ละโรคนั้นแก้ไขได้ และจุดหมายของพระพุทธศาสนา ก็คือการแก้ไขความไม่สบายหรือโรคของชีวิตนั้น...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง "พฤติกรรมสุขภาพ" ครั้งที่ ๑ ณ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ ๔ เมษายน ๒๕๓๒
เปลี่ยนชื่อจาก การแพทย์ไทย: ทางเลือกในยุคโลกาภิวัตน์
ข้อมูลพัฒนาการ
  • นำไปพิมพ์รวมเล่มกับเรื่องอื่นๆ ในหนังสือ "การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์" และ "การแพทย์ไทย : ทางเลือกในยุคโลกาภิวัตน์" ด้วย
พิมพ์ครั้งแรกกุมภาพันธ์ ๒๕๔๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
ISBN974-7891-68-9
เลขหมู่BQ4570.M4

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง