ธรรมกถาสำหรับญาติผู้ป่วย

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา for โยมยิ้น จันทรสกุล และลูกหลาน at ห้อง ๘๑๔ ตึก ๘๔ ปี โรงพยาบาลศิริราช on/in 27 December 2531
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒) ในหนังสือ "ธรรมเพื่อชีวิตและการพัฒนาวัฒนธรรม" 
First publishing8 July 2546
Latest publishing onPublishing no. 19 March 2554
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4570.M4

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 3 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.