ธรรมกถาสำหรับญาติผู้ป่วย

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ โยมยิ้น จันทรสกุล และลูกหลาน ณ ห้อง ๘๑๔ ตึก ๘๔ ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๑
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒) ในหนังสือ "ธรรมเพื่อชีวิตและการพัฒนาวัฒนธรรม" 
พิมพ์ครั้งแรก๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4570.M4
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง