ปุจฉา-วิสัชนา: เทคโนโลยีการแพทย์กับจริยธรรมพุทธ

...สำหรับเรื่องของชีวิต เจตนาที่ดีที่สุดก็คือ เจตนาที่ประกอบด้วยเมตตากรุณา ในทางปฏิบัติเราต้องตัดสินใจว่าจะเอาแค่ไหน แต่เราจะต้องไม่ทำลายความจริง เพราะถ้าเราไปหันเหความจริง ตามความต้องการของเราว่าไม่ผิด จริยธรรมก็จะไม่มีหลักการที่แน่นอน ต่อไปก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างโน้นอย่างนี้ได้...

ภาษาไทย
เรียบเรียงบางส่วนจาก การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์
พิมพ์ครั้งแรกมิถุนายน ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4570.M4

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง