พ.ร.บ.คณะสงฆ์ : เรื่องเก่าที่เถียงกันใหม่ ข้อคิดเก่าๆ

...ความสำเร็จของ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ วัดได้ตรงนี้ คือที่วัดและชุมชนหน่วยย่อยๆ ทุกตำบลหมู่บ้าน ถ้าฟื้นฟูวัด และชุมชนทั้งหลายขึ้นมาสู่พระธรรมวินัยและไตรสิกขาได้ เมืองไทยก็จะกลายเป็นประเทศพัฒนาที่แท้อย่างแน่นอน...

LanguageThai
Concatenated from ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
เนื้อหาหลักมาจากบทความเรื่อง "ข้อคิดเห็นเบื้องต้น เกี่ยวกับการปรับปรุงการปกครองคณะสงฆ์" เขียนไว้เมื่อ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๒
Development
  • คัดตัดตอนจากหนังสือ "ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประทศไทย" หน้า ๖๗-๗๑ พิมพ์ครั้งแรก (กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕)
First publishingMay 2545
Latest publishing onPublishing no. 2 22 May 2545
ISBN974-7892-24-2
Dewey no.BQ6160.T5

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.