พ.ร.บ. คณะสงฆ์: เรื่องเก่าที่เถียงกันใหม่ ข้อคิดเก่าๆ

Languageไทย
Abstract
...ความสำเร็จของ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ วัดได้ตรงนี้ คือที่วัดและชุมชนหน่วยย่อยๆ ทุกตำบลหมู่บ้าน ถ้าฟื้นฟูวัด และชุมชนทั้งหลายขึ้นมาสู่พระธรรมวินัยและไตรสิกขาได้ เมืองไทยก็จะกลายเป็นประเทศพัฒนาที่แท้อย่างแน่นอน...
เรียบเรียงบางส่วนจาก - ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
Development
  • คัดตัดตอนจากหนังสือ "ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประทศไทย" หน้า ๖๗-๗๑ พิมพ์ครั้งแรก (กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕)
First publishing:February 2545
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBN974-7892-24-2
Dewey no.BQ6160.T5
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.