พ.ร.บ. คณะสงฆ์: เรื่องเก่าที่เถียงกันใหม่ ข้อคิดเก่าๆ

ภาษาไทย
คำโปรย
...ความสำเร็จของ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ วัดได้ตรงนี้ คือที่วัดและชุมชนหน่วยย่อยๆ ทุกตำบลหมู่บ้าน ถ้าฟื้นฟูวัด และชุมชนทั้งหลายขึ้นมาสู่พระธรรมวินัยและไตรสิกขาได้ เมืองไทยก็จะกลายเป็นประเทศพัฒนาที่แท้อย่างแน่นอน...
เรียบเรียงบางส่วนจาก - ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
ข้อมูลพัฒนาการ
  • คัดตัดตอนจากหนังสือ "ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประทศไทย" หน้า ๖๗-๗๑ พิมพ์ครั้งแรก (กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕)
พิมพ์ครั้งแรกกุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑
ISBN974-7892-24-2
เลขหมู่BQ6160.T5
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง