พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

Languageไทย
from การประพันธ์
Development
  • การพิมพ์ครั้งแรก (๒๕๒๒) งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูปลัดสมัย กิตฺติทตฺโต เจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (๒๕๒๗) มีการเพิ่มศัพท์และปรับปรุง
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๓ (๒๕๒๘) มีการเพิ่มภาคผนวก
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๑๑ (กรกฎาคม ๒๕๕๑) มีการชำระ-เพิ่มเติม ช่วงที่ ๑
    การพิมพ์ครั้งที่ ๑๑/๑ (ขนาดตัวอักษรธรรมดา)  การพิมพ์ครั้งที่ ๑๑/๒ (ขนาดตัวอักษรใหญ่)
First publishing: 2522
Latest publishing onPublishing no. 38 June 2558
ISBN974-575-029-8
Dewey no.BQ130
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.