พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

คําศัพท์ในวิชานักธรรมซึ่งการตอบและอธิบายตามแบบแผนมีความสําคัญมากสําหรับผู้เรียนและผู้สอบในระบบนั้น (โดยมากเป็นศัพท์พระวินัย) ในที่นี้มักคัดเอาความหมายและคําอธิบายในแบบเรียนมาลงไว้ด้วย

ความหมายและคําอธิบายหลายแห่งเขียนอย่างคนรู้กันคือผู้มีพื้นความรู้อยู่บ้างแล้วจึงจะเข้าใจชัดเจน และใช้ประโยชน์ได้เต็มที่

อย่างไรก็ตาม ว่าโดยส่วนใหญ่ คนทั่วไปที่สนใจทางพระศาสนาก็ใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี


หมายเหตุ ::
หนังสือเล่มนี้มีการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงข้อมูลใหม่ ตามโอกาส ผู้อ่าน ผู้ศึกษา พึงติดตามดูข้อมูลล่าสุดในเว็บไซต์วัดญาณเวศกวัน

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์
ข้อมูลพัฒนาการ
 • การพิมพ์ครั้งแรก (๒๕๒๒) งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูปลัดสมัย กิตฺติทตฺโต เจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์
 • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (๒๕๒๗) มีการเพิ่มศัพท์และปรับปรุง
 • การพิมพ์ครั้งที่ ๓ (๒๕๒๘) มีการเพิ่มภาคผนวก
 • การพิมพ์ครั้งที่ ๑๑ (กรกฎาคม ๒๕๕๑) 
  การพิมพ์ครั้งที่ ๑๑/๑ (ขนาดตัวอักษรธรรมดา) 
  การพิมพ์ครั้งที่ ๑๑/๒ (ขนาดตัวอักษรใหญ่)
  - กรกฎาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๑ (ชําระ-เพิ่มเติม ช่วงที่ ๑)
  - กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๒ (ชําระ-เพิ่มเติม ช่วงที่ ๑/เสริม)
  - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ (ชําระ-เพิ่มเติม ช่วงที่ ๑/ยุติ)
 • การพิมพ์ครั้งที่ ๓๒  (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) ช่วงแทรกพิเศษ ท้ายปี ๖๐: เพิ่ม ๕๐ หน้า
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๖๓ สิงหาคม ๒๕๖๖
ISBN974-575-029-8
เลขหมู่BQ130

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง