ตั้งหลักด้วยธรรม ก้าวนำด้วยปัญญา

ภาษาไทย
เรียบเรียงบางส่วนจาก พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
เปลี่ยนไปสู่ สูตรของชีวิตที่ดี
ข้อมูลพัฒนาการ

คัดจาก...พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ฉบับพิมพ์ครังที่ ๓๘ (๗๕๖ หน้า)- ส.ค. ๒๕๖๕ 

พิมพ์ครั้งแรกสิงหาคม ๒๕๖๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง