สูตรของชีวิตที่ดี

ฉันทะ ความอยากความปรารถนาที่เป็นกุศล คือ ความรักความชื่นชมยินดี
พอใจอยากให้คนสัตว์สิ่งนั้นๆ ดีงามสะอาดหมดจดสดใสอยู่ดีมีสุขเต็มเปี่ยม
สมบูรณ์ และอยากทำสิ่งนั้นๆ ให้ดีงามสมบูรณ์เต็มสภาวะของมัน เป็นตัวนำ
ซึ่งพาเอาความเพียรพยายามที่จะทำให้ดีงามล้ำเลิศตามมา เป็นต้นกำเนิด
ของความดีงาม ความเจริญงอกงาม และความสุข (ตรงข้ามกับ ต้ณหา)
ควรปลูกฝังตั้งแต่ในครอบครัว ให้ลูกให้เด็กเจริญเติบโตขึ้นมาพร้อม
ด้วยฉันทะนี้ มนุษย์จะได้มีชีวิตที่งาม มีสังคมที่ดี และมีธรรมชาติที่รมณีย์
ที่ไหนคนมีฉันทะ ความขี้เกียจและขยะ ก็จะไม่มี ความมักง่ายสกปรก
คดโกง หายไปสิ้น เพราะเป็นถิ่นอาศัยที่สร้างสรรค์เสวนาของอารยชน

ภาษาไทย
เปลี่ยนชื่อจาก ตั้งหลักด้วยธรรม ก้าวนำด้วยปัญญา
พิมพ์ครั้งแรกยังไม่มีข้อมูล
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง