พระพุทธศาสนาในอาเซีย

Languageไทย
Abstract
... ปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่า พระพุทธศาสนาไม่สูญสิ้นไปจากประเทศอินเดีย เพราะสิ่งที่พระพุทธศาสนาสร้างขึ้นแล้วในประเทศอินเดีย ก็ยังคงอยู่ในประเทศอินเดีย ในรูปศิลปะ, โบราณคดี วัฒนธรรมต่างๆ ที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนในด้านหลักธรรมก็เป็นเครื่องปรับปรุงขัดเกลา และเป็นแบบอย่างที่ทำให้ศาสนาฮินดูิซึ่งเจริญมาถึงปัจจุบันกลายรูปไปในทางที่ประณีตขึ้น เช่น เลิกการบูชายัญ มีหลักศีลธรรมเด่นชัดขึ้น มีหลักปรัชญาที่ลึกซึ้งขึ้น ด้วยวิธีดึงเอามาจากพุทธศาสนาเท่าที่เป็นประโยชน์แก่ตน ดังนี้เป็นต้น...
from การประพันธ์
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (มิถุนายน ๒๕๑๔) งานออกพระเมรุพระศพ สมเด็จพระสังฆราชอุฎฐายีมหาเถระ
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรกฎาคม ๒๕๑๗) งานอนุสรณ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (คณะกรรมการนิสิตจัดพิมพ์)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๓ (มีนาคม ๒๕๑๘) งานพระราชทานเพลิงศพ พระทีฆหัสสีมุนีวงศ์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร (เพิ่มเติมความเป็นมาแบบกาลานุกรม)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๔ (สิงหาคม ๒๕๓๑) มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จัดพิมพ์เผยแพร่และแจกในงานปลงศพคุณแม่ชุนกี อารยางกูร (นำเรื่องที่พิมพ์แล้วคือ พระพุทธศาสนาในญี่ปุ่น ซึ่งพิมพ์ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ และนำเรื่องที่เตรียมพิมพ์สำหรับโอกาสอื่นๆ คือ พระพุทธศาสนาในกัมพูชา, ในลาว, ในเวียดนาม จากต้นฉบับที่เขียนไว้สำหรับสารานุกรม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาแทนเรื่องเก่าๆ ในเล่มเดิม และ  พระพุทธศาสนาในเกาหลี ที่เขียนค่อนข้างยาวในพุทธจักร ใน พ.ศ. ๒๕๑๑ ยังไม่ได้ปรับปรุงและนำมาแทนเรื่องชื่อเดียวกันในเล่มนี้
First publishing:June 2514
Latest publishing onPublishing no. 7 January 2555
ISBN978-616-03-0471-4
Dewey no.BQ266
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.