พระพุทธศาสนาในอาเซีย

... ปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่า พระพุทธศาสนาไม่สูญสิ้นไปจากประเทศอินเดีย เพราะสิ่งที่พระพุทธศาสนาสร้างขึ้นแล้วในประเทศอินเดีย ก็ยังคงอยู่ในประเทศอินเดีย ในรูปศิลปะ, โบราณคดี วัฒนธรรมต่างๆ ที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนในด้านหลักธรรมก็เป็นเครื่องปรับปรุงขัดเกลา และเป็นแบบอย่างที่ทำให้ศาสนาฮินดูิซึ่งเจริญมาถึงปัจจุบันกลายรูปไปในทางที่ประณีตขึ้น เช่น เลิกการบูชายัญ มีหลักศีลธรรมเด่นชัดขึ้น มีหลักปรัชญาที่ลึกซึ้งขึ้น ด้วยวิธีดึงเอามาจากพุทธศาสนาเท่าที่เป็นประโยชน์แก่ตน ดังนี้เป็นต้น...

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (มิถุนายน ๒๕๑๔) งานออกพระเมรุพระศพ สมเด็จพระสังฆราชอุฎฐายีมหาเถระ
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรกฎาคม ๒๕๑๗) งานอนุสรณ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (คณะกรรมการนิสิตจัดพิมพ์)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๓ (มีนาคม ๒๕๑๘) งานพระราชทานเพลิงศพ พระทีฆหัสสีมุนีวงศ์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร (เพิ่มเติมความเป็นมาแบบกาลานุกรม)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๔ (สิงหาคม ๒๕๓๑) มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จัดพิมพ์เผยแพร่และแจกในงานปลงศพคุณแม่ชุนกี อารยางกูร (นำเรื่องที่พิมพ์แล้วคือ พระพุทธศาสนาในญี่ปุ่น ซึ่งพิมพ์ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ และนำเรื่องที่เตรียมพิมพ์สำหรับโอกาสอื่นๆ คือ พระพุทธศาสนาในกัมพูชา, ในลาว, ในเวียดนาม จากต้นฉบับที่เขียนไว้สำหรับสารานุกรม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาแทนเรื่องเก่าๆ ในเล่มเดิม และ  พระพุทธศาสนาในเกาหลี ที่เขียนค่อนข้างยาวในพุทธจักร ใน พ.ศ. ๒๕๑๑ ยังไม่ได้ปรับปรุงและนำมาแทนเรื่องชื่อเดียวกันในเล่มนี้
พิมพ์ครั้งแรกมิถุนายน ๒๕๑๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ISBN978-616-03-0471-4
เลขหมู่BQ266
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง