พุทธธรรมกับชีวิตในสังคมเทคโนโลยี

Languageไทย
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ประธานกลุ่มปฏิบัติการเผยแพร่พุทธธรรม และผู้เข้าร่วมประชุม at หอประุชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Change toชีวิตในสังคมเทคโนโลยี
First publishing:May 2532
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBN974-7011-64-8
Dewey no.BQ4570.S6
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.