พุทธธรรมกับชีวิตในสังคมเทคโนโลยี

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ประธานกลุ่มปฏิบัติการเผยแพร่พุทธธรรม และผู้เข้าร่วมประชุม ณ หอประุชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๑
เปลี่ยนไปสู่ ชีวิตในสังคมเทคโนโลยี
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๓๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๒
ISBN974-7011-64-8
เลขหมู่BQ4570.S6

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง