ชีวิตในสังคมเทคโนโลยี

...การที่คนเราพูดถึงแต่ส่วนที่ดี ด้านดีที่เป็นคุณประโยชน์ และความหวังต่างๆ ที่เทคโนโลยีจะสนองความต้องการให้นั้น พูดไปด้านเดียว อาจจะเป็นการกล่อมให้เกิดความเคลิบเคลิ้มหลงใหล หมกมุ่น มัวเมา และอยู่กันด้วยความฝัน เพราะฉะนั้น เราจึงต้องมีท่าทีและการปฏิบัติต่อเทคโนโลยีให้ถูกต้อง...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ประธานกลุ่มปฏิบัติการเผยแพร่พุทธธรรม และผู้เข้าร่วมประชุม ณ หอประุชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๑
เปลี่ยนชื่อจาก พุทธธรรมกับชีวิตในสังคมเทคโนโลยี
ข้อมูลพัฒนาการ
  • การพิมพ์ครั้งแรก (พฤษภาคม ๒๕๓๒) จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
  • เดิมชื่อว่า "พุทธธรรมกับชีวิตในสังคมเทคโนโลยี"
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๓๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๐
ISBN974-7890-93-3
เลขหมู่BQ4570.S3

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง