พุทธธรรมกับอุดมการณ์สำหรับศตวรรษที่ ๒๑: ปาฐกถาครบรอบ ๖๐ ปี พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

Languageไทย
Development

"พุทธธรรมกับอุดมการณ์สำหรับศตวรรษที่ ๒๑: ปาฐกถาครบรอบ ๖๐ ปี พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)" เป็นการรวบรวมปาฐกถาหลัก ๔ ชุดที่นำมารวมเล่ม คือ

  • ๑. พระธรรมปิฎกกับพัฒนาการพุทธศาสนาในประเทศไทย โดย พระไพศาล วิสาโล
  • ๒. การฟื้นฟูคณะสงฆ์ไทย : ภารกิจของชาวพุทธร่วมสมัย อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์
  • ๓. พุทธธรรมกับอุดมการณ์สำหรับศตวรรษที่่ ๒๑ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี
  • ๔. อริยวินัยกับศาสตร์ร่วมสมัย โดย วีระ สมบูรณ์

โดยการนำปาฐกถาชื่อ "พุทธธรรมกับอุดมการณ์สำหรับศตวรรษที่่ ๒๑" ตั้งเป็นชื่อหนังสือเล่มนี้ ในมงคลโอกาสที่ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) มีอายุครบ ๖๐ ปี ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๒) 

First publishing:August 2542
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBN974-7232-11-1
Dewey no.BQ4190 พ831
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.