พุทธธรรมกับอุดมการณ์สำหรับศตวรรษที่ ๒๑: ปาฐกถาครบรอบ ๖๐ ปี พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

ภาษาไทย
ประเภทผู้อื่นเขียนถึง
ข้อมูลพัฒนาการ

"พุทธธรรมกับอุดมการณ์สำหรับศตวรรษที่ ๒๑: ปาฐกถาครบรอบ ๖๐ ปี พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)" เป็นการรวบรวมปาฐกถาหลัก ๔ ชุดที่นำมารวมเล่ม คือ

  • ๑. พระธรรมปิฎกกับพัฒนาการพุทธศาสนาในประเทศไทย โดย พระไพศาล วิสาโล
  • ๒. การฟื้นฟูคณะสงฆ์ไทย : ภารกิจของชาวพุทธร่วมสมัย อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์
  • ๓. พุทธธรรมกับอุดมการณ์สำหรับศตวรรษที่่ ๒๑ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี
  • ๔. อริยวินัยกับศาสตร์ร่วมสมัย โดย วีระ สมบูรณ์

โดยการนำปาฐกถาชื่อ "พุทธธรรมกับอุดมการณ์สำหรับศตวรรษที่่ ๒๑" ตั้งเป็นชื่อหนังสือเล่มนี้ ในมงคลโอกาสที่ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) มีอายุครบ ๖๐ ปี ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๒) 

พิมพ์ครั้งแรกสิงหาคม ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๒
ISBN974-7232-11-1
เลขหมู่BQ4190 พ831
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง