พุทธศาสนากับชีวิตและสังคม

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา for นิสิตนักศึกษา จัดโดย กลุ่มประสานงานนิสิตนักศึกษาชาวพุทธ at ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย on/in 5 December 2523
Development
  • เดิมชื่อว่า "ศาสนากับชีวิตและสังคม"
  • การพิมพ์ครั้งแรก (กรกฎาคม ๒๕๒๕) ใน "พุทธจักร" ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๗, กรกฎาคม ๒๕๒๕
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (พฤษภาคม ๒๕๒๗) พิมพ์รวมเล่มกับเรื่องอื่นๆ ในหนังสือ "ลักษณะสังคมพุทธ" ในชื่อเดิม จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง         
  • การพิมพ์ครั้งแรก (๒๕๔๐) แยกพิมพ์เป็นเล่มเดี่ยว ในชื่อใหม่ว่า "พุทธศาสนากับชีวิตและสังคม" จัดพิมพ์โดย ธรรมสภา
First publishing 2540
Latest publishing onPublishing no. 3 2545
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4990.T5
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.