พุทธศาสนากับชีวิตและสังคม

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ นิสิตนักศึกษา จัดโดย กลุ่มประสานงานนิสิตนักศึกษาชาวพุทธ ณ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓
ข้อมูลพัฒนาการ
  • เดิมชื่อว่า "ศาสนากับชีวิตและสังคม"
  • การพิมพ์ครั้งแรก (กรกฎาคม ๒๕๒๕) ใน "พุทธจักร" ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๗, กรกฎาคม ๒๕๒๕
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (พฤษภาคม ๒๕๒๗) พิมพ์รวมเล่มกับเรื่องอื่นๆ ในหนังสือ "ลักษณะสังคมพุทธ" ในชื่อเดิม จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง         
  • การพิมพ์ครั้งแรก (๒๕๔๐) แยกพิมพ์เป็นเล่มเดี่ยว ในชื่อใหม่ว่า "พุทธศาสนากับชีวิตและสังคม" จัดพิมพ์โดย ธรรมสภา
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓ ๒๕๔๕
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4990.T5
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง