เพื่อชีวิตที่ดี

Languageไทย
Abstract

หนังสือ "เพื่อชีวิตที่ดี"  เป็นการรวบรวมเนื้อความการบรรยายธรรมในโอกาสและวาระต่างๆกันรวม ๔ เรื่อง  ได้แก่

  • วินัยชาวพุทธ  เพื่อแนะนำข้อปฏิบัติในการวางฐานชีวิตให้มั่น  และการนำชีวิตให้ถึงจุดหมาย
  • การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น ให้ดูเป็น ฟังเป็น กินอยู่เป็นโดยใช้ปัญญา
  • วาสนาสร้างเองได้  ซึ่งว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกกับวันเกิดและวิธีสร้างวาสนาให้เกิดขึ้นกับตนเอง
  • ทำอย่างไรจะหายโกรธ  รวบรวมวิธีในการกำจัดความโกรธ ๑๐ ขั้น

รวมพิมพ์เป็นเล่มเดียว  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาชีวิต

รวมเล่มมาจาก - การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น
- ทำอย่างไรจะหายโกรธ
- วาสนาสร้างเองได้
- วินัยชาวพุทธ/The Buddhist's Discipline
First publishing:February 2546
Latest publishing onPublishing no. 15
ISBN974-344-254-5, 974-453-425-7
Dewey no.BQ4570.S6
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.