เพื่อชีวิตที่ดี

หนังสือ "เพื่อชีวิตที่ดี"  เป็นการรวบรวมเนื้อความการบรรยายธรรมในโอกาสและวาระต่างๆกันรวม ๔ เรื่อง  ได้แก่

  • วินัยชาวพุทธ  เพื่อแนะนำข้อปฏิบัติในการวางฐานชีวิตให้มั่น  และการนำชีวิตให้ถึงจุดหมาย
  • การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น ให้ดูเป็น ฟังเป็น กินอยู่เป็นโดยใช้ปัญญา
  • วาสนาสร้างเองได้  ซึ่งว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกกับวันเกิดและวิธีสร้างวาสนาให้เกิดขึ้นกับตนเอง
  • ทำอย่างไรจะหายโกรธ  รวบรวมวิธีในการกำจัดความโกรธ ๑๐ ขั้น

รวมพิมพ์เป็นเล่มเดียว  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาชีวิต

พิมพ์ครั้งแรกกุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๕ ๒๕๕๒
ISBN974-344-254-5, 974-453-425-7
เลขหมู่BQ4570.S6

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 4 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง