ภูมิธรรมชาวพุทธ

Languageไทย-อังกฤษ
from การประพันธ์ for คุณนาม พูนวัตถุ
เป็นเล่มเดียวกับ - ภูมิธรรมชาวพุทธ (หมวดธรรมเลือกสรรจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม)
- ภูมิธรรมชาวพุทธ (หมวดธรรมเลือกสรรจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม) (ฉบับทั่วไป)
Development
  • การพิมพ์ครั้งแรก (กรกฎาคม ๒๕๔๖) ในชื่อว่า "ภูมิธรรมชาวพุทธ (หมวดธรรมเลือกสรรจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม) (ฉบับทั่วไป)" เนื่องจากเดิมผู้เรียบเรียงตั้งใจจะแยกเป็น ๒ ฉบับ คือ ฉบับเล็ก ๓๒ หน้า และ ฉบับทั่วไป ๖๔ หน้า ซึ่งฉบับเล็กยังไม่ได้พิมพ์
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (กันยายน ๒๕๔๖) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม ในชื่อว่า "ภูมิธรรมชาวพุทธ (หมวดธรรมเลือกสรรจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม)" ซึ่งเดิมก็คือ ฉบับทั่วไป ๖๔ หน้า ที่นำมาปรับปรุง-เพิ่มเติม จากเดิม ๔๐ หมวดธรรม ๖๔ หน้า เป็น ๔๕ หมวดธรรม ๘๐ หน้า
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๓ (กันยายน ๒๕๔๖) ในชื่อว่า ภูมิธรรมชาวพุทธ" จัดพิมพ์โดย มูลนิธิพุทธธรรม
First publishing:July 2546
Latest publishing onPublishing no. 5
ISBN974-344-277-4
Dewey no.BQ4190
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.