ภูมิธรรมชาวพุทธ

LanguageThai-English
Sourcefrom การประพันธ์ for คุณนาม พูนวัตถุ on/in 5 July 2546
Edited from ภูมิธรรมชาวพุทธ (ฉบับทั่วไป)
Development
  • การพิมพ์ครั้งแรก (กรกฎาคม ๒๕๔๖) ในชื่อว่า "ภูมิธรรมชาวพุทธ (หมวดธรรมเลือกสรรจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม) (ฉบับทั่วไป)" เนื่องจากเดิมผู้เรียบเรียงตั้งใจจะแยกเป็น ๒ ฉบับ คือ ฉบับเล็ก ๓๒ หน้า และ ฉบับทั่วไป ๖๔ หน้า ซึ่งฉบับเล็กยังไม่ได้พิมพ์
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (กันยายน ๒๕๔๖) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม ในชื่อว่า "ภูมิธรรมชาวพุทธ (หมวดธรรมเลือกสรรจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม)" ซึ่งเดิมก็คือ ฉบับทั่วไป ๖๔ หน้า ที่นำมาปรับปรุง-เพิ่มเติม จากเดิม ๔๐ หมวดธรรม ๖๔ หน้า เป็น ๔๕ หมวดธรรม ๘๐ หน้า
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๓ (กันยายน ๒๕๔๖) ในชื่อว่า ภูมิธรรมชาวพุทธ" จัดพิมพ์โดย มูลนิธิพุทธธรรม
First publishingJuly 2546
Latest publishing onPublishing no. 5 February 2548
ISBN974-344-277-4
Dewey no.BQ4190

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 2 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.