ภูมิธรรมชาวพุทธ

ภาษาไทย-อังกฤษ
ที่มาจาก การประพันธ์ แก่ คุณนาม พูนวัตถุ เมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก ภูมิธรรมชาวพุทธ (ฉบับทั่วไป)
ข้อมูลพัฒนาการ
  • การพิมพ์ครั้งแรก (กรกฎาคม ๒๕๔๖) ในชื่อว่า "ภูมิธรรมชาวพุทธ (หมวดธรรมเลือกสรรจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม) (ฉบับทั่วไป)" เนื่องจากเดิมผู้เรียบเรียงตั้งใจจะแยกเป็น ๒ ฉบับ คือ ฉบับเล็ก ๓๒ หน้า และ ฉบับทั่วไป ๖๔ หน้า ซึ่งฉบับเล็กยังไม่ได้พิมพ์
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (กันยายน ๒๕๔๖) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม ในชื่อว่า "ภูมิธรรมชาวพุทธ (หมวดธรรมเลือกสรรจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม)" ซึ่งเดิมก็คือ ฉบับทั่วไป ๖๔ หน้า ที่นำมาปรับปรุง-เพิ่มเติม จากเดิม ๔๐ หมวดธรรม ๖๔ หน้า เป็น ๔๕ หมวดธรรม ๘๐ หน้า
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๓ (กันยายน ๒๕๔๖) ในชื่อว่า ภูมิธรรมชาวพุทธ" จัดพิมพ์โดย มูลนิธิพุทธธรรม
พิมพ์ครั้งแรกกรกฎาคม ๒๕๔๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
ISBN974-344-277-4
เลขหมู่BQ4190

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง