ภูมิธรรมชาวพุทธ (ฉบับทั่วไป)

ภาษาไทย-อังกฤษ
เรียบเรียงบางส่วนจาก พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
เปลี่ยนไปสู่ ภูมิธรรมชาวพุทธ
พิมพ์ครั้งแรกกรกฎาคม ๒๕๔๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4190

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง