มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

Languageไทย
Abstract
...เรามีจิตสำนึกทางสังคมได้แก่จิตสำนึกในการที่จะต้องแก้ปัญหาของประเทศชาติในการที่จะต้องทำให้เจริญก้าวหน้าทันตะวันตก แล้วจะรักษาประเทศของตนไว้ได้ แต่เป็นเรื่องน่าเสียดายที่จิตสำนึกนี้อยู่ในวงจำกัด และจิตสำนึกนี้ยังไม่ทันแพร่หลายไป  ถึงมวลชนโดยทั่วไปก็จางหายไปก่อน จิตสำนึกในการที่จะแก้ปัญหาของตน หรือในการที่จะทำให้ประเทศของเราทันเขามันจางไป แต่สิ่งที่เราเรียกว่า การพัฒนาประเทศนี้ยังคงดำเนินต่อมา และก็เป็นการพัฒนาที่เรียกว่า เอาจริงเอาจังต่อเนื่อง แต่ในเวลาเดียวกัน ถ้ามองอีกด้านหนึ่ง อาจจะมีผู้กล่าวในแง่ร้ายได้ว่าตอนหลังนี้เป็นการรับมากกว่าการพัฒนา คือเป็นแต่เพียงการรับเอามา ไม่ได้พัฒนาตัว...
from ธรรมเทศนา for คณบดี, คณาจารย์, ผู้ทรงคุณวุฒิ นิสิต และผู้เข้าร่วมประชุม at คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Development
  • เดิมชื่อว่า "พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาการศึกษาของสังคมไทยในอนาคต" (ตามคำอาราธนา)
  • พิมพ์ครั้งแรก (ตุลาคม ๒๕๒๕) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม ใน "วารสารครุศาสตร์" ฉบับเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๒๕ ในชื่อเดิมว่า "พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาการศึกษาของสังคมไทยในอนาคต" จัดพิมพ์โดย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พิมพ์ครั้งแรก (๕ ธันวาคม ๒๕๒๕) แยกพิมพ์เป็นเล่มเดี่ยว ในชื่อใหม่ว่า "มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย" จัดพิมพ์โดย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์ถวายเป็นธรรมบรรณาการในวโรกาสที่ พระเถระองค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตเก่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับพระราชทานเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๕
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (มีนาคม ๒๕๒๖) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม  และนำคำบรรยายในการสัมมนา "พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ" จัดโดย สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖ เรื่อง "พระพุทธศาสนาจะช่วยป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมไทยได้อย่างไร" มารวมไว้เป็นส่วนเพิ่มเติมอีกตอนหนึ่ง พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ว่า "ดึงออกจากไทย ส่งไม่ถึงอเมริกา" เพื่อขยายความบางตอนของ "มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย" ให้ชัดเจนขึ้น จัดพิมพ์โดย สมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
First publishing:December 2525
Latest publishing onPublishing no. 11
ISBN974-7891-17-4, 974-7014-86-6
Dewey no.BQ4570.S6
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.