มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

...เรามีจิตสำนึกทางสังคมได้แก่จิตสำนึกในการที่จะต้องแก้ปัญหาของประเทศชาติในการที่จะต้องทำให้เจริญก้าวหน้าทันตะวันตก แล้วจะรักษาประเทศของตนไว้ได้ แต่เป็นเรื่องน่าเสียดายที่จิตสำนึกนี้อยู่ในวงจำกัด และจิตสำนึกนี้ยังไม่ทันแพร่หลายไป  ถึงมวลชนโดยทั่วไปก็จางหายไปก่อน จิตสำนึกในการที่จะแก้ปัญหาของตน หรือในการที่จะทำให้ประเทศของเราทันเขามันจางไป แต่สิ่งที่เราเรียกว่า การพัฒนาประเทศนี้ยังคงดำเนินต่อมา และก็เป็นการพัฒนาที่เรียกว่า เอาจริงเอาจังต่อเนื่อง แต่ในเวลาเดียวกัน ถ้ามองอีกด้านหนึ่ง อาจจะมีผู้กล่าวในแง่ร้ายได้ว่าตอนหลังนี้เป็นการรับมากกว่าการพัฒนา คือเป็นแต่เพียงการรับเอามา ไม่ได้พัฒนาตัว...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ คณบดี, คณาจารย์, ผู้ทรงคุณวุฒิ นิสิต และผู้เข้าร่วมประชุม ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๕
รวมเล่มมาจาก ดึงออกจากไทย ส่งไม่ถึงอเมริกา
มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย
ข้อมูลพัฒนาการ
  • เดิมชื่อว่า "พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาการศึกษาของสังคมไทยในอนาคต" (ตามคำอาราธนา)
  • พิมพ์ครั้งแรก (ตุลาคม ๒๕๒๕) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม ใน "วารสารครุศาสตร์" ฉบับเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๒๕ ในชื่อเดิมว่า "พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาการศึกษาของสังคมไทยในอนาคต" จัดพิมพ์โดย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พิมพ์ครั้งแรก (๕ ธันวาคม ๒๕๒๕) แยกพิมพ์เป็นเล่มเดี่ยว ในชื่อใหม่ว่า "มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย" จัดพิมพ์โดย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์ถวายเป็นธรรมบรรณาการในวโรกาสที่ พระเถระองค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตเก่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับพระราชทานเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๕
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (มีนาคม ๒๕๒๖) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม  และนำคำบรรยายในการสัมมนา "พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ" จัดโดย สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖ เรื่อง "พระพุทธศาสนาจะช่วยป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมไทยได้อย่างไร" มารวมไว้เป็นส่วนเพิ่มเติมอีกตอนหนึ่ง พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ว่า "ดึงออกจากไทย ส่งไม่ถึงอเมริกา" เพื่อขยายความบางตอนของ "มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย" ให้ชัดเจนขึ้น จัดพิมพ์โดย สมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๒๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๑ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๗
ISBN974-7891-17-4, 974-7014-86-6
เลขหมู่BQ4570.S6

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง