ดึงออกจากไทย ส่งไม่ถึงอเมริกา

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖
ข้อมูลพัฒนาการ
  • ชื่อเดิม "พระพุทธศาสนาจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมไทยได้อย่างไร"
พิมพ์ครั้งแรก๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๕
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่รอวิเคราะห์หมวดหมู่

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง