รัฐศาสตร์และจริยธรรมนักการเมืองแนวพุทธ

...การรวมเล่มของหนังสือที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์  การปกครอง ๒ เล่ม ได้แก่ จริยธรรมนักการเมือง และ รัฐศาสตร์เพื่อชาติVSรัฐศาสตร์เพื่อโลก นำมารวมเป็นเล่มเดียว เพื่อแสดงหลักของผู้นำ เสรีภาพ  ประชาธิปไตยและการพัฒนาคนอันตั้งอยู่บนพื้นฐานของธรรม โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่าง รวมไปถึงจริยธรรมที่จำเป็นสำหรับนักการเมืองด้วย...

First publishingSeptember 2548
Latest publishing onPublishing no. 1 September 2548
ISBN974-7892-47-2
Dewey no.BQ4570.S7

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 2 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.