รัฐศาสตร์และจริยธรรมนักการเมืองแนวพุทธ

ภาษาไทย
คำโปรย
...การรวมเล่มของหนังสือที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์  การปกครอง ๒ เล่ม ได้แก่ จริยธรรมนักการเมือง และ รัฐศาสตร์เพื่อชาติVSรัฐศาสตร์เพื่อโลก นำมารวมเป็นเล่มเดียว เพื่อแสดงหลักของผู้นำ เสรีภาพ  ประชาธิปไตยและการพัฒนาคนอันตั้งอยู่บนพื้นฐานของธรรม โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่าง รวมไปถึงจริยธรรมที่จำเป็นสำหรับนักการเมืองด้วย...
รวมเล่มมาจาก - จริยธรรมนักการเมือง
- รัฐศาสตร์เพื่อชาติ VS รัฐศาสตร์เพื่อโลก
พิมพ์ครั้งแรกกันยายน ๒๕๔๘
พิมพ์ล่าสุดยังไม่มีข้อมูล
ISBN974-7892-47-2
เลขหมู่BQ4570.S7
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง