รัฐศาสตร์และจริยธรรมนักการเมืองแนวพุทธ

...การรวมเล่มของหนังสือที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์  การปกครอง ๒ เล่ม ได้แก่ จริยธรรมนักการเมือง และ รัฐศาสตร์เพื่อชาติVSรัฐศาสตร์เพื่อโลก นำมารวมเป็นเล่มเดียว เพื่อแสดงหลักของผู้นำ เสรีภาพ  ประชาธิปไตยและการพัฒนาคนอันตั้งอยู่บนพื้นฐานของธรรม โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่าง รวมไปถึงจริยธรรมที่จำเป็นสำหรับนักการเมืองด้วย...

พิมพ์ครั้งแรกกันยายน ๒๕๔๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๘
ISBN974-7892-47-2
เลขหมู่BQ4570.S7

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง