จริยธรรมนักการเมือง

ภาษาไทย
คำโปรย
...ไม่ว่าคนจะว่าอย่างไร ความจริงก็เป็นอยู่อย่างนั้น เสียงส่วนใหญ่ก็ตัดสินได้เฉพาะว่าจะเอาอย่างไร คือ บอกความต้องการของคนที่ว่า สังคมประชาธิปไตยใช้เสียงส่วนใหญ่ตัดสินก็คือ บอกความต้องการของประชาชนว่า จะเอาอย่างไร...

...แต่ความต้องการของประชาชนที่ว่า จะเอาอย่างไรนั้น จะเกิดประโยชน์ดีงามแท้จริง ก็ต่อเมื่อประชาชนมีความรู้ว่า อะไรจริง อะไรถูกต้อง อะไรดีงาม อะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แล้ว เลือกตัดสินใจเอาสิ่งที่ถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4570.S7
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง